Balsuok Europos parlamento MokRinkimuose!

Balsuoti Europos parlamento MokRinkimuose gali užpildžius žemiau pateiktą formą. Pasibaigus MokRinkimams suskaičiuosime visos Lietuvos rezultatus ir paskelbsime jaunimo palaikomus potencialius Lietuvos atstovus Europos parlamente.

Kaip balsuoti?

Žemiau esančiame elektroniniame MokRinkimų biuletenyje pasirink sąrašą, už kurį balsuoji. Tuomet pirmumo balsų laukeliuose nurodyk anksčiau pasirinkto sąrašo kandidatų numerius, kuriems norėtum skirti pirmumo balsus. Kiekviename laukelyje įrašyk po vieną skaičių. Gali pirmumo balsų neskirti nei vienam kandidatui arba skirti mažiau nei 5 pirmumo balsus. Jei įrašysi tą patį sąrašo numerį daugiau nei vieną kartą - kandidatas gaus tik vieną pirmumo balsą.

Tavo biuletenis bus laikomas negaliojančiu jei nepasirinksi nei vieno sąrašo, už kurį balsuoji.

Visus sąrašus ir juose esančius kandidatus bei programas gali rasti čia.

Balsavimas vyksta tik iki balsavimo Europos parlamento rinkimuose pabaigos (2024 m. birželio 9 d. 20:00)

Siekiant išvengti bet kokių regimybių dėl agitacijos konkrečių kandidatų atžvilgiu, bendrus balsavimo rezultatus skelbsime pasibaigus balsavimo laikams – kai užsidarys balsadėžės.

!

Balsavimo biuletenis

Privatumo pranešimas

Pateikdami atsakymą šioje anketoje sutinkate, kad jūsų pateikti duomenys būtų būtų tvarkomi vadovaujantis asmens duomenų Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje tvarkos aprašu (su aprašu susipažinti galite čia arba www.lijot.lt skiltyje „Dokumentai“). Asmeniniai duomenys bus naudojami tik Europos parlamento MokRinkimų rezultatų nustatymo tikslais.

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nustatytais atvejais ir apimtimi, duomenų subjektas turi šias teises: Žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą; Susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją; Prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis; Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis; Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą; Teisę į duomenų perkeliamumą; Nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi; Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos vdai.lrv.lt).

Egzistuojanti praktika!

Simuliacinių rinkimų praktika egzistuoja kitose Europos valstybėse.

Ši iniciatyva skatina demokratijos supratimą, plečia mokinių politines žinias bei didina pilietinį įsitraukimą bei suteikia ankstyvesnį supažindinimą su rinkimų procesais.